กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายถวัลย์ ประวันเณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิณุรา ชื่นเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิริรัตน์ สังสุทธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิชัย ปิยะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนัฐตราภรณ์ สิทธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปัทมา หอมจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรกันย์ จันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอภิญญา จัดเขตรกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววันเพ็ญ แสนงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0892155100
อีเมล์ : Punnmylove@gmail.com

นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัฎฐณิชา บุญอยู่สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1