กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสิริรัตน์ กลิ่นจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชณิชา ทรัพย์ชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวยุคลธร แสงทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมลภรณ์ พงศ์สุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมะลิวรรณ ทองบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเกินศักดิ์ ศรีสวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1