โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ครู คศ.3

นางสาวปิยะภรณ์ พันธุวิทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3