กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ครู คศ.3

นางสาวปิยะภรณ์ พันธุวิทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3