โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9   ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

นางสาวพัชราภรณ์ อาสว่าง
ครูชำนาญการ

นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ครู คศ.2