กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภาณุเดช มั่นจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศักดิ์นรินทร์ ดินรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอัจฉริยะ ธนทรัพย์ทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิภาภรณ์ อยู่เชื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปัญสิริภัทร พรชุบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุพนิดา ทับทัมใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพงษ์นริทร์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายวัชรพล พฤฒากรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2