โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพวรรณ การสมวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายภาณุเดช มั่นจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศักดิ์นรินทร์ ดินรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอัจฉริยะ ธนทรัพย์ทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิภาภรณ์ อยู่เชื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปัญสิริภัทร พรชุบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิระประภา ชัยมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพนิดา ทับทัมใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพงษ์นริทร์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

วัชรพล พฤฒากรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0800801811
อีเมล์ : himewanara@gmail.com