โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางพัชราภรณ์ ระว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเนตรชนก ยอดเชียงคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสวรส พึ่งสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฤทัยรัตน์ ผลพิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเยาวลักษณ์ อักษรมัต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนฤดล สีมีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุกัญญา อุดราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายทราทิศ จารุภคนิธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจีรวรรณ แก้วดวงผาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิภารัตน์ ลามทุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอัจจิมา ธรรมสุนทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเหมือนฝัน ทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5