กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : touchs2520@gmail.com

นางพัชราภรณ์ ระว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเนตรชนก ยอดเชียงคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 02-959-4454
อีเมล์ : kruphetcharat@gmail.com

นางสาวสวรส พึ่งสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฤทัยรัตน์ ผลพิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเยาวลักษณ์ อักษรมัต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนฤดล สีมีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุกัญญา อุดราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sukanya.utrach@gmail.com

นายทราทิศ จารุภคนิธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจีรวรรณ แก้วดวงผาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิภารัตน์ ลามทุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอัจจิมา ธรรมสุนทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเหมือนฝัน ทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5