โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวแคทธียา ตั้งพัฒนธนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุนิดา คำหุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวณฐมนต์ แม้นจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิณพิรัตน์ คนสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวกาญจนา ขำคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวผกามาศ วงค์คำมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิราพร ขำผิวพรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3