กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฏฐนิช โชติณิชกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ทรรศนีย์ ตรีเมฆ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดลลักษณ์ จาตุรงคกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางกรศศิร์ สีเทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0617166694
อีเมล์ : kornsasi084@gmail.com

นางสาวธนภรณ์ สุธรรมจา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจิราภรณ์ สีพลเรือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวมนัสนันท์ สุรินทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวรุ่งทิพย์ คำทอน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายวชิรุณกรณ์ กมุทชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางบุณยนุช อ่อนหวาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี เกตุแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลฐิชา พ่งถ่าย
ครูผู้ช่วย