โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ปฐมวัย

นางกิตติมา ศรีพรหมมา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : kittimasreepromma@gmail.com

นางสาวบุปผฌา เจริญทรัพยานุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทีภาธ ศรีธนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอาภาพร ลือทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1