โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
คณะผู้บริหาร

นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวีรวัลย์ เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุมนา น้อยวรรณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทิมา อดทน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา