โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9   ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร อาจเวทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวีรวัลย์ เวียงจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิษณุ คนซื่อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวงษ์เดือน ทองคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา