โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัญชลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0808295275
อีเมล์ : ีืunchalee2311@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548/2553 ปริญญาตรี/วท.บ./ ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 กรมประมง ลูกจ้างชั่วคราว
2549-2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นักวิชาการนิทรรศการ
2551-2558 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ สอน ม.1 ถึง ม.2
9 ธ.ค.2558 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ครู ม.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน ป.2 ภาค 1/2559
2 แผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน ม.2 /2557