ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 63 งานเกษียณข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
1.นายพิษณุ  คนซื่อ   รองผู็อำนวยการโรงเรียน
2.นางเพ็ญสุข  คนซื่อ  ข้าราชการครู ชำนาญการพิเศษ
3.นางสุรีย์พร  รุ่งวิทยานุวัฒน์  ข้าราชการครู ชำนาญการพิเศษ
4.นางจงกลนี  ธรรมบำรุง  ข้าราชการครู ชำนาญการ
5.นางบังอร  สาลี ข้าราชการครู ชำนาญการ
แต่งกายสุภาพ
08 ก.ย. 63 ถึง 09 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
สอบกลางภาคเรียนที่1-2563 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2563
สุภาพเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
การนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ