โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปี64
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..