ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปี64
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ผัง2565
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..